Më në fund zbulohet, ja sa i gjatë ka qenë Gjergj Kastriot Skënderbeu

Kur është fjala për ato per sonalitete që kanë lënë shumë gjurmë në histori, kureshtja njerëzore kërkon të mësojë për ta edhe gjëra dhe detaje nga më të voglat.

Kështu, figura më madh ore e popullit shqiptar, Kr yez oti mesjetar, Gjergj Kastrioti, i mbiquajturi Skënderbe, shpeshherë është por tretizuar dhe përshkruar si një njeri fort i madh dhe tejet i fu qishëm.

Por sa realisht ishte i gjatë Gjergj Kastrioti?Ndonëse Skënderbeu ka jetuar në shekullin XV (1405-1468), falë një dokum enti prej 26 fletësh që ruhet në Arki vin Shtet ëror të Venedikut, historianët kanë arritur të përll ogarisin përafërsisht gjatësinë e trupit të tij, shkruan Ko ha.net.

Këtë përlloga ritje e ka bërë alb onologu dhe prifti italian, At Giussepe Valentini (1900-1979), në një arti kull të tij të botuar më 1971, në rev istën “Shejzat”.

Në këtë artik ull, Valentini c iton një dok ument të datës 8 korrik 1457, që Gjergj Kastrioti ia kishte shkruar Senatit të Venedikut, përmes të dërguarit të tij, priftit ap ostolik Xhorx hio Pelini, abat i Shën Marisë së Ratacit, pranë Ant ivarit (Tivarit).

Në këtë letër, Skënderbeu i drejtohej Venedikut me fjalët:

“Në lidhje me rrobat, që siç na është premtuar do të na jepen dy herë në vit, ju lutem të më dërgoni rroba të përshtatshme për t rupin tim, ashtu siç iu janë dhënë edhe zotërinjve të tjerë, sepse thonë që mund të më mjaft ojnë 16 krahë (rroba) për dy palë veshje.

Mirëpo zotërinj, llog arisni pak me kujdes se sa krahë më duhen për dy palë veshje e aq jep mëni”.

Pra për Venedikun, 8 krahë rroba (stof) mjaftonin për të mbuluar një tr up me sht at mesatar. Le ta marrim si gjatësi mesatare lartësinë tru pore prej 1.75 m.

Nëse Skënderbeut nuk i mj aftonin 8 krahë rroba, kjo do të thotë se ai ka qenë më i gjatë se 1.75 metra.

Nëse ai ka kërkuar qoftë edhe vetëm një krah më shumë rroba, rezu lton që ai ka qenë goxha shtatlartë, sepse nëse për një trup 1.75 m., mjaftonin 8 krahë rroba, atëherë me 9 krahë rroba mund të mbu lohet një trup prej 1.98 m.

Kjo do të thotë që Skënderbeu, duhet të ketë qenë rreth 2 metra i gjatë.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *