I tme rshëm vendimi që merr Qeveria, do te dëvnohen me g jobë 30 euro ata qe nuk janë te martuar!?

Qeveria merr vendim, do te d ënohen me g jobë 30 euro ata qe nuk janë te martuar!?

Qeveria e Kosovës merr vendim, do te dë nohen me gj obë 30 euro ata qe nuk janë te martuar. Qeveria e Kosoves, ka marr një vendim interesant dukë vendosur

qe ti d.ënoje burrat qe janë me shumë se 30 vjet e qe nuk janë të martuar me
gjobë prej 30 euro. Ky li gj pritet qe muajt e ardhshëm të hyn neë fuqi, kjo nga qytetaret ka sh kaktuar n.ervozizëm dhe pa kënaqësi.

Qeveria e Kosovës merr vendim, do te dë nohen me gj obë 30 euro ata qe nuk janë te martuar. Qeveria e Kosoves, ka marr një vendim interesant dukë vendosur qe ti d.ënoje burrat qe janë me shumë se 30 vjet e qe nuk janë të martuar me
gjobë prej 30 euro. Ky li gj pritet qe muajt e ardhshëm të hyn neë fuqi, kjo nga qytetaret ka sh kaktuar n.ervozizëm dhe pa kënaqësi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *