Bëri këngë për Alket Rizain, e pëson keq reperi grek (Video)

Vetëm disa muaj pasi nxori një këngë të re ded ikuar Alket Rizait, kanë nisur teI ashet për repe rin grek TUS.

Këngëtari grek, i cili nuk e ka për herë të parë që përfshin eIe mente shqiptare në muzikën e tij, u vu në qendër të kr itikave nga mediat greke për këngën me titull “Alket Rizai”,

gan gs teri shqiptar i njohur në Greqi për dy arra tisjet e tij spe ktak oIare nga bur gjet e sig urisë së Iartë.

Rep eri TUS është arre stu ar dy ditë më parë, dhe shkak është bërë pikë risht teksti i këngës së fundit.

Ai ka kaluar natën në pa rabu rgimin e një ko;mi sariati në Athinë, ku edhe ka bërë dek Iar atat përballë ofi cer ëve të poIicisë.

Kënga e TUS kus htuar Alket Rizait numëron mbi 3.7milion kl ikime në Y outu be

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *